ระดับสูง (Thai Course For Advanced) :200 hours

 • ฝึกอ่านข้อความจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร
 • อ่านเรื่องราว บทความเกี่ยวกับธุรกิจ
 • ฝึกเขียนเรียงความ
 • จดหมายต่างๆ เช่น จดหมายส่วนตัว จดหมายธุรกิจ
 • ศึกษาวัฒนธรรม ประเพณ๊
 • การจัดการทางอาชีพ เช่น หาเเหล่งงาน การเขียนใบสมัคร การสัมภาษณ์
 • ใช้เวลาเรียน 200 ชั่วโมง
 • reading practice, e.g. newspaper, magazine, etc,
 • simple reading in business context,
 • fundamental essay writing
 • learning Thai tradition-culture from Thai holidays,
 • occupations, e.g. job application, application letter and interview.