ภาษาไทย ระดับต้น (Thai Course For Beginners) : 200 hours

 • ศึกษารูป และเสียงของพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ 
 • ฝึกคัดลายมือ
 • การผสมคำอย่างง่ายๆ 
 • ออกเสียงคำให้ถูกต้องชัดเจน
 • ใช้ถ้อยคำสำนวนที่เหมาะสมกับสถานการณ์
 • ฝึกสนทนาเรื่องง่ายๆ เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
 • ฝึกการเล่าเรื่อง การถาม การโต้ตอบ เกี่ยวกับเรื่องรอบๆ ตัว เช่น การเดินทาง สถานที่สำคัญ
 • การจัดการทางอาชีพ
 • learning Thai characters, pronunciation, vowels and tones,
 • Consonant-vowel writing exercise,
 • word compound,
 • learning simple words and phrases in particular situations,
 • learning simple conversation in daily life,
 • practising short story telling, questioning and answering in Thai surroundings, e.g. traveling, landmarks, etc,
 • occupations.