โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์เกียรติพัฒนา แบ่งหลักสูตร ค่ายภาษาอังกฤษพัฒนาความรู้ เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. ค่ายภาษาสำหรับกลุ่มโรงเรียน การจัดค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง และในขณะเดียวกันก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นนอกห้องเรียน โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในบรรยากาศที่สนุกสนาน เช่น การใช้เกมต่าง ๆ เพลง บทบาทสมมติ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้สามารถจูงใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ภาษาโดยไม่รู้ตัว หรือการเยี่ยมชมสวนสัตว์เปิดไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ความเพลินเพลินแก่นักเรียน ให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้นอกห้องเรียนมากขึ้น

ทาง CEC จัดกิจกรรมค่ายภาษาตามโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ โดยมีอาจารย์ผู้สอนชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถ ในการจัดค่ายภาษาเป็นอย่างดี

2. ค่ายภาษาสำหรับกลุ่มติวเพื่อสอบ TOEIC/TOEFL เป็นการจัดค่ายภาษาเพื่อเพิ่มทักษะเทคนิคการทำข้อสอบทางด้านภาษาอังกฤษ 4 ด้าน คือ การพูด ฟัง อ่าน และเขียนพร้อมหลักไวยากรณ์ สำหรับผู้ที่ต้องการ จะสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษา หรือเพื่อใช้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโททั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ : 081-9601159