ระดับกลาง (Thai Course For Intermediate) :200 hours

 • ฝึกการอ่านข้อความง่ายๆ จากหนังสือ ป้ายชื่อ สิ่งของ ป้ายประกาศ
 • ฝึกการเขียนเรื่องง่ายๆ เช่น ข้อความสั้นๆ เหตุการณ์ประจำวัน เรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว
 • การใช้ถ้อยคำสำนวนที่เหมาะสมกับสถานการณ์
 • ฝึกพูดโต้ตอบเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจำวัน งานอาชีพ เช่น ความเป็นอยู่ การนัดหมาย การสอบถามราคาสินค้าและราคา
 • ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของคนไทย
 • การจัดการทางอาชีพ
 • learning simple reading passage, e.g. magazines, advertisements, public signs,
 • learning simple writing, short notes, routine, family,
 • learning formal-informal words in different situations,
 • daily conversation, e.g. careers, business appointments, asking for price of goods,
 • Thai tradition-culture,
 • occupations.