การอ่าน และการเขียน (Thai Course For Reading and Writing)

          ศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ตัวสะกด เช่น อักษรกลาง สระเสียงสั้น สระพิเศษ การเปลี่ยนรูปสระบางชนิด การผสมอักษร การใช้ตัวการันต์ ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาไทย  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน เพื่อแปลความหมายคำศัพท์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน อย่างง่ายได้ จนสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องทั้งในชีวิตประจำวัน และเพื่อการติดต่อธุรกิจ และหน่วยงานราชการโดยสามารถอ่านเข้าใจ และกรอกเอกสารราชการได้ถูกต้อง

          ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ใฝ่เรียนรู้ เพื่อแสดงความคิดเห็นจากข้อความต่างๆ ที่เห็นในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเข้าใจวัฒนธรรม ประเพณี และมารยาทของคนไทย เพื่อการอาศัยอยู่ประเทศไทยอย่างถูกต้องและสงบสุข