TOEIC TOEFL IELTS

 

เน้นสอนโดยใช้ระบบ Critical Thinking การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

ฝึกการทำข้อสอบ สอนโดยอาจารย์ผู้ชำนาญด้านการติวสอบเพื่อผลคะแนนสูงสุด รับรองผลในการสอบผ่าน

การติวเพื่อสอบ TOEIC  รับรองผลสูงสุด  650+ 

- เป็นหลักสูตรเพื่อเน้นการทำข้อสอบ TOEIC เพื่อการนำเอาผลคะแนนสอบไปใช้ ประกอบการสมัครงาน ได้อย่างมั่นใจ

การติวเพื่อสอบ TOEFL (IBT)  รับรองผลสูงสุด 90+ 

การติวเพื่อสอบ IELTS  รับรองผลสูงสุด  6/9 

- เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำข้อสอบ TOEFL และ IELTS ซึ่งเป็นข้อสอบมาตราฐานที่วัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน

*** ในแต่ละหลักสูตร ใช้เวลาเรียน 60 ชั่วโมง ***

 

CEC มีเทคนิคในการสอนด้วยระบบ Critical Thinking

ใช้เทคนิคพิเศษ การทำข้อสอบเพื่อผลคะแนนสูงสุด Reading + Listening มีการปูพื้น Grammar เพื่อช่วยในการทำข้อสอบ  

- สามารถเรียน ซ้ำได้อีก 1 ครั้ง

- ได้รับใบประกาศนียบัตร หลักสูตร

- รวมกลุ่มมาเรียน ได้รับส่วนลดพิเศษ 

หมายเหตุ  ผู้เรียนต้องทดสอบระดับภาษา ก่อนจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้  ( ทดสอบระดับภาษา ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย )

 

โทรสอบถามรายละเอียด ตารางเรียน ได้ที่ : 081-9601159 

หลักสูตร

TOEIC

TOEFL

IELTS

รายละเอียด

เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ต้องการสมัครทำงาน   ซึ่งเป็นการทดสอบทักษะการ การฟัง และ การอ่าน ใช้เวลาในการสอบประมาณ 2 ชั่วโมง แบบปรนัย แบ่งเป็น การฟัง 100 ข้อ 495 คะแนน และ การอ่าน 100 ข้อ 495 คะแนน รวมจำนวนข้อสอบทั้งสิ้น 200 ข้อ คะแนนเต็ม 990 คะแนน

เป็นการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของภาษาอังกฤษอเมริกัน เพื่อนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาต่อ หรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยผลคะแนนจะใช้ได้เป็นระยะเวลา 2 ปี ทดสอบทักษะ 4 ด้าน ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน และในครั้งจะต้องผสมผสานทักษะต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อใช้ในการตอบคำถาม โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่งสำหรับการสอบ มี 2 แบบ คือ

TOEFL Internet-based Test (iBT) ประเมินความสามารถในการอ่าน ฟัง พูด และเขียนภาษาอังกฤษและใช้ทักษะเหล่านี้ร่วมกัน

TOEFL Paper-based Test (PBT) ประเมินความสามารถในการอ่าน ฟัง และเขียนภาษาอังกฤษ

เป็นการสอบวัดทักษะทางภาษาทั้งสี่ด้านและมีด้วยกันสี่หมวด ได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด คุณจะต้องสอบการฟัง การอ่าน และการเขียนในวันเดียวกันทั้งหมดโดยไม่มีการหยุดพักระหว่างการสอบ ส่วนการพูดอาจสอบในวันเดียวกันกับการสอบอีกสามทักษะ หรือภายในเจ็ดวันก่อนหรือหลังจากนั้น แล้วแต่ทางศูนย์สอบจะกำหนด โดยการสอบทั้งหมดจะใช้เวลาไม่เกินสามชั่วโมง

สามารถสอบ IELTS Academic หรือ IELTS General Training แล้วแต่กำหนดโดยองค์กรที่คุณสมัครและแผนในอนาคตของคุณ

ใช้ทำอะไร ??

สามารถใช้ยื่น สมัครหน่วยงานต่างๆ ได้ภายใน อาทิ การไฟฟ้า การประปา สายการบิน อื่นๆ หรือสำหรับผู้ที่ต้องการปรับระดับสายงานให้สูงขึ้น

ยื่นศึกษาต่อระดับปริญญาโท

หรือ ยื่นสมัครงานต่างๆ

สถาบันการศึกษาชั้นนำหลายร้อยแห่งทั่วโลก ได้กำหนดให้ใช้ IELTS โดยเฉพาะประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย แคนาดา ไอร์แลนด์ และนิวซีแลนด์